ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : สาธารณสุขในโรงเรียน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   สาธารณสุขในโรงเรียน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 2. นักเรียนปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้ถูกต้อง 3. นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เจ็บป่วย และช่วยเหลือผู้อื่น
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)