ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : เคมีรักษ์โลก
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   เคมีรักษ์โลก [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสิริการณ์ รุ่งศรี, ,
ตัวชี้วัด : 1. เข้าใจและเรียนรู้รักษาสิ่งแวดล้อม 2. มีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันในสังคม
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)