ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นักเภสัชน้อย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   นักเภสัชน้อย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวสมปอง สุรเสน, นางดุษราภรณ์ สุวรรณ์,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้จักชื่อพืชสมุนไพรพื้นบ้านไทย 2. เพื่อนำสมุนไพรพื้นบ้านมาแปรรูปเป็นยาสมุนไพรได้ 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีคือวิชาวิทยาศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)