ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นักอ่านน้อย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   นักอ่านน้อย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์, นางนำพา เกษตรสินธุ์, นางนงรักษ์ มหาวัจน์
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านและค้นคว้า 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)