ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ดาราศาสตร์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ดาราศาสตร์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางกุหลาบ คลังพระศรี, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 2. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ 3. เพื่อเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น 4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนดาราศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)