ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : มารยาทไทย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   มารยาทไทย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางประกาย แก้วกาหลง, นายศักดิ์ดนัย สวัสดิ์ผล,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทยความสำคัญของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 2. นักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง 3. นักเรียนปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยในชีวิตประจำวัน และในโอกาสต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม 4. นักเรียนมีบุคลิกภาพดี
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)