ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ผ้าและการตัดเย็บ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ผ้าและการตัดเย็บ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางกรรณิการ์ สุมารินทร์, นางรัตนพร ยอดยิ่ง,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนดูแลซ่อมแซมและสร้างชิ้นงานจากผ้าได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)