ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : แกะสลักผักผลไม้
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   แกะสลักผักผลไม้ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสุกัญญา บุญยทัต, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้งานด้านแกะสลักผักผลไม้ 2. เพื่อให้นักเรียนรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)