ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : วิชาการ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   วิชาการ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   6
จำนวนที่รับ :   694
ครูที่ปรึกษา :    นายพิวัฒน์ แฝงสะโด นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์ นางสาวอนัญยา ภักดีศรี , นางอมรรัตน์ กรมรินทร์ นายสมชัย สนิท นางสาวนิภาพร นาอ่อน นางสาวชฎาพร สระเศษ นางมะลุลี สุทธิประภา นา, นางจิศดา ยิ่งทรัพย์ นางพวงพิศ นาไชยโย นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์ นายสรวิช ฉิมสวัสดิ์ นางสิริวรรณ โพธ
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)