ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีสุริยัน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีสุริยัน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   143
ครูที่ปรึกษา :    นายอาคม สุทธิประภา, นางสาวธรรมนาถ จ้อยนุแสง,นายชาตรี วรรณสิงห์, นางเพียรลัดดา นิลผาย นางสาวพรณภา คิดกล้า Mr. Chistopher Haller
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)