ชุมนุม : วิชาการ ม. 3/6
ครูที่ปรึกษา : เดือนฉาย พรสวัสดิ์, สุภาพ ภูดินดาน,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : นนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144285กนกวรรณ ตระกูลศรี3/6
244286กนกวลัย ธรรมวิเศษ3/6
344287กมลรัตน์ ถวิลผล3/6
444288กาญจนาภรณ์ วินทะไชย3/6
544289กิตติยา โอวเต็ง3/6
644290กุสุมา ยิ่งกำแหง3/6
744291เกวลิน ทองคณิต3/6
844292เกษวรรณกาญจน์ สุระชัย3/6
944293จิรัฐิพร จันทมัน3/6
1044294ชลลดา เจริญราช3/6
1144295ณัชชา ปักการะเน3/6
1244296ณัฐนิชา อิศรานุวัฒน์3/6
1344297ณัฐภรณ์ เรียกศิริ3/6
1444298ณิชาภัทร ทองดี3/6
1544299นุชจรินทร์ ตั้งหลัก3/6
1644301ปรียาภรณ์ บุสพันธ์3/6
1744302ปัณฑิตา งามฉวี3/6
1844303ปาริณี เกตุกาล3/6
1944304ปิยธิดา จันทร์ภักดี3/6
2044305พนิดา ขันบุรี3/6
2144306พิมลพัทธ์ วันนิจ3/6
2244307ภูษณิชา บุญวิเศษ3/6
2344308รติกานต์ แก้วอุดม3/6
2444309รุ่งนรี ปุรณะ3/6
2544310วรรณวนัช สีหานาถ3/6
2644311วิชชุดา สงไพรสน3/6
2744312ศิรินันท์ สัตนาโค3/6
2844313สิริวรรณ์ คงคาพันธ์3/6
2944314สุกานต์ดา พงษ์เหล่างิ้ว3/6
3044315สุธาพร แก้วเมืองทอง3/6
3144316สุธาสินี แสงทอง3/6
3244317สุวรรณา ประเสริฐสังข์3/6
3344318อรนลิน ผดุงชีพ3/6
3444319อรนุช เกิดสุรินทร์3/6
3544320อริศรา สมบัติหลาย3/6
3644793ชาลิษา ภาคมฤค3/6
3744806ภูษณิศา พูลวงษ์3/6
3844807อาทิมา เดโชชัย3/6
3945615ผกามาศ พงษ์จิตภักดิ์3/6
4046436ชุติกาญจน์ เกตุมาตร3/6