ชุมนุม : วิชาการ ม. 3/4
ครูที่ปรึกษา : พัชนี สุริยพันธุ์, เทพวุฒิ วิทยาวุธ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : นนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144211เขมิกา วงศ์ธรรม3/4
244212คคนัมพร ริคารมย์3/4
344213จิตรลดา กลาง3/4
444214จิราพร ลาวัลย์3/4
544215จุฑาภรณ์ พลตั้ง3/4
644216จุฑามาศ ธนานันต์3/4
744217จุฑารัตน์ เพ็ญจันทร์3/4
844218ชนกนันท์ โฉมกระโทก3/4
944219ชลธิชา เครือวงษา3/4
1044220ณัญญา กองนาเรียง3/4
1144221ณัฏฐ์ธิญาดา ขันแข็ง3/4
1244222ณัฐนันท์ พิชัย3/4
1344223ทิตยาภรณ์ บานแบ่ง3/4
1444224ทิพยาพร แก้วกาหลง3/4
1544225นภัสสร สืบพงษ์เสือ3/4
1644226นันทวรรณ ทนุการ3/4
1744227นุชรินทร์ เชื้อคำ3/4
1844228ปริญญาภรณ์ โภคสมบัติ3/4
1944229ปุณยาพร รุ่งจรัส3/4
2044230พิมพกานต์ เคหาบาล3/4
2144231เพียงขวัญ บุตรสาราแก่นทราย3/4
2244232ภัคธีมา ช่างคำ3/4
2344233ภัทรรมณ พลศรี3/4
2444234มณฑิตา สมินชัย3/4
2544235มัทวี พันอะนุ3/4
2644236ศิริลักษณ์ สุริโย3/4
2744237โศภิตสุดา สารผล3/4
2844238สิริปรียา พิมกินรีย์3/4
2944239สุกฤตยา เทียมจันทร์3/4
3044240สุตาภัทร เพชรนาดี3/4
3144241สุมิตรา ชารีวัน3/4
3244242อชิรญา เอกอุดมชัย3/4
3344243อธิติยา กิจพฤกษ์3/4
3444244อภิญญา แก้วรองคำ3/4
3544245อาทิตตา เหนือพันธ์3/4
3644246อาภาศิริ วิสุงเร3/4
3744247ไอยสวรรค์ นิลสิงห์3/4
3844795นัฐธิชา เพ็งวิภาค3/4
3944799ปรียานนท์ กรุตนิด3/4
4045324สุธางศุ์รัตน์ ศรีโรจน์3/4