ชุมนุม : วิชาการ ม. 3/1
ครูที่ปรึกษา : สิริรัตน์ สำราญจิต, กรรณิการ์ สุมารินทร์,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : นนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144091กมลชนก ปัญญา3/1
244092กษมาลวตี สุระชัย3/1
344093กันต์กมล เหมือนเอี่ยม3/1
444094กีรติ ภูบุญเต็ม3/1
544095ชญาน์นินท์ บุญมาก3/1
644096ชนม์ชนก แน่นอุดร3/1
744097ชลดา ศรีจันทร์กลาง3/1
844098ฑิฆัมพร พูลขวัญ3/1
944099ณัจฉรียา ศรีวนค้ำ3/1
1044100ณัฐวรา ธวันทา3/1
1144101ธีริศราภรณ์ โกกิลารัตน์3/1
1244102นฤมล คำภักดี3/1
1344103นวรัตน์ วิชัยศร3/1
1444104นิตยา จัณรา3/1
1544105บัณฑิตา ยางศิลา3/1
1644106ปราณปริยา พันธุมาตย์3/1
1744107ปุญญิศา กรรษา3/1
1844108พรมพร ธารพันธุ์3/1
1944109พรสวรรค์ จันทร์แสน3/1
2044110พิมผกา มหาหงษ์3/1
2144111พิมพ์ชนก วิเศษการ3/1
2244112พีระภัทร พันธุมี3/1
2344113ภทรพร กัญยวงศ์หา3/1
2444114ภาวรินทร์ หีบแก้ว3/1
2544115มนทิรา ไชยเกตุ3/1
2644116มลธิชา ภูมิศรี3/1
2744117มีสุข บุตรเดช3/1
2844118มุฑิตา ยินดีมาก3/1
2944119มุทิตา นุชิตภาพ3/1
3044120ลลิตา กอสุระ3/1
3144121วรานิษฐ์ อภิอริยฐานนท์3/1
3244122ศิรประภา วันทอง3/1
3344123สลิล มูลพิมพ์3/1
3444124สิรินดา เลิศทวีรัชต์3/1
3544125อนันตา ฤทธิธรรม3/1
3644126อนิสา วิสูงเร3/1
3744127อรณิชา เอนกแสน3/1
3844128อริสา บุตรสอน3/1
3944129อริสา อัศวเดชวุฒิกุล3/1
4044130อาทิตยา คำคุณ3/1