ชุมนุม : โปงลางออนซอนสตรีศึกษา
ครูที่ปรึกษา : มัทนา วิไลลักษณ์, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ห้องดนตรีพื้นเมือง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144861นภาพร พันธ์ภูมิมายด์2/2
244885อรชุมา ศรีวงค์2/2
346107เทวัณ บุญภิโยเจมส์4/6
446106เจษฎาภรณ์ สีภักดีวินเนอร์4/6
542730แสนนาเพชร แสนนาใต้ไอซ์5/3
645396อภิญญา น้อยหาอุ๋งอิ๋ง5/3
742709ปิยดา หัดรัตน์ชัยมิ้ว5/6