ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : เจริญจิตภาวนา
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   เจริญจิตภาวนา [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    พรพิมล หลักคำ, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้เยาวชนชาวพุทธได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติจิตภาวนา 2. เพื่อให้สังคมสงบสุข ผู้คนไม่เบียดเบียนกัน 3. เพื่อสืบสาน สือทอดพระพุทธศาสนา
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)