ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประเภท ก : ในเขตพื้นที่บริการ
ประเภท ข : นอกเขตพื้นที่บริการ
ประเภท ค : ความสามารถพิเศษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561